Domovy pro seniory

Domovy pro seniory jsou pobytová zařízení pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc někoho dalšího.

Domovy pro seniory poskytují ubytování, veškeré zázemí i potřebnou péči.

Hlavním cílem těchto domovů je vytvořit jejich klientům příjemné a důstojné prostředí pro aktivní život ve stáří. Tak aby jim co nevíce nahradil domácí prostředí. Pracovníci domovů pro seniory podporují soběstačnost klientů, pomáhají jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou. Nabízí obvykle mnoho terapeutických a zájmových činností a snaží se o co největší zapojení uživatelů služeb do běžného společenského prostředí i mimo domova pro seniory. To se děje například formou účastí nebo pořádáním různých kulturních nebo sportovních akcí. Vše samozřejmě vždy v závislosti na míře schopností a zájmu klientů.

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností - pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí.