Právní aspekty

Již před více než dvěma lety nabyl účinnost zákon č. 89/2012, Sb., Občanský zákoník, běžně nazývaný „Nový občanský zákoník“, zkráceně „NOZ“. Jakkoli tedy již nejde o právní normu vysloveně novou z pohledu plynutí času, řada jeho ustanovení ještě nepřešla do běžného povědomí a pro laickou, ale i odbornou veřejnost ještě po nějakou dobu nová budou. Pacientům s demencí (pochopitelně nejenom jim) a jejich rodinným příslušníkům přináší nový občanský zákoník několik praktických právních nástrojů, pro řešení problémů spojených s jejich nemocí. Jelikož jde o právní instituty dříve právně neupravené, rádi bychom na ně na tomto místě upozornili.

Podrobněji popisujeme svéprávnost a její omezení a podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat: předběžné prohlášení (a dříve vyslovené přání), nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti.