Hodnocení  kognitivních funkcí

Úvod do hodnocení kognitivních funkcí v práci sociálního pracovníka

(akreditace MPSV č. č. A2020/0298-SP)

Obsahem dopolední části kurzu budou teoretické informace o problematice kognitivních funkcí, kognitivních poruch, demence, poruch nálady (Geriatrická škála deprese) a deliria v seniorském věku. Dále osvojení základních znalostí i praktických dovedností hodnocení pomocí dotazníků a škál – navázání kontaktu s klientem, získání anamnézy, zjištění rozsahu soběstačnosti v běžných denních aktivitách (Dotazník funkčního stavu), efektivní komunikace s klientem.

Obsahem odpolední části kurzu je osvojení administrace stěžejní metody testu ACE-R (Addenbrookského kognitivního testu) a dalších nástrojů (Montrealský kognitivní test). Budou propojovány teoretické znalosti hodnocení kognitivní poruchy s informacemi o konkrétních nástrojích a praktickým nácvikem používání testových metod. Kurz zakončuje nácvik základů hodnocení kognitivních funkcí pomocí kazuistik z praxe lektorů.

Cílem kurzu je naučit posluchače používat a vyhodnocovat některé metody, které se často používají pro diagnostiku kognitivní poruchy u seniorů. A to za účelem depistáže klientů jejich služby, pro případný časný záchyt syndromu demence a jiných často zaměňovaných poruch a onemocnění v seniorské populaci (deprese, delirium). Dále k hodnocení stavu kognitivních funkcí klientů v souvislosti s např. individuálním plánováním klientových potřeb či výběru a průběžného vyhodnocování sociální aktivizace.

Cílové kompetence absolventů:

Absolventi se seznámí s různými nástroji pro hodnocení kognitivních funkcí aplikovatelnými v sociálních službách (především pro seniory a lidi s demencí).

Dozvědí se, jak realizovat a orientačně vyhodnotit stav kognitivních funkcí uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby, jak vybrat vhodný diagnostický nástroj za účelem provádění depistáže, a zvládnou provedení bazálních diagnostických metod pro stanovení úrovně kognitivního, ev. duševního stavu uživatele. Naučí se též, jak při realizaci měření použít techniku rozhovoru a observace a jak správně použít vybraný nástroj, včetně jeho vyhodnocení, interpretace a tvorby záznamového archu. Budou schopni základního odlišení syndromu demence od depresivního onemocnění nebo deliria.

Absolventi kurzu dokáží využít výsledky pro zlepšení kvality života a další plánování individualizované péče u uživatelů s kognitivním deficitem (s demencí).

 

Základní informace o kurzu

 • Termín: 31. března 2023,  2. června 2023
 • Místo: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektorky: Hana Orlíková, Eva Jarolímová
 • Cena kurzu: 1 500 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení)
 • Účastníci kurzu: sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Program kurzu

 1. Hodnocení kognitivních funkcí – zasazení metodiky do teoretického kontextu
 2. Hodnocení stavu kognitivních funkcí – zásady a nácvik
 3. Často používané testové metody pro klienty v seniorském věku
 4. Nácvik provedení dílčích metod s uživatelem, práce s kazuistikami

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.