Úvod do právních aspektů poskytování sociálních služeb pro sociální a vedoucí pracovníky

Úvod do právních aspektů poskytování sociálních služeb pro sociální a vedoucí pracovníky

(Akreditace MPSV č. A2020/0391-SP/VP)

Vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení právních aspektů poskytování sociálních služeb a na seznámení s právním řešením situací, se kterými se sociální a vedoucí pracovníci setkávají při poskytování sociálních služeb. Účastníkům je vyložen koncept osobnostních práv fyzické osoby. Zvláštní důraz je kladen na otázky svéprávnosti, včetně vysvětlení změny terminologie (dřívější způsobilost k právním úkonům) a rozdílu mezi dřívější možností zbavit zletilého zcela způsobilosti k právním úkonům a současné nemožnosti zcela zbavit fyzickou osobu svéprávnosti. Vysvětlen je praktický postup při omezení svéprávnosti a rozdíl mezi omezením svéprávnosti rozhodnutím soudu a faktickou nesvéprávností. Důraz je kladen na subsidiaritu návrhu na omezení svéprávnosti vůči civilním právem zcela nově zakotveným podpůrným opatřením při narušení schopnosti zletilého právně jednat, jako je předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti. Na skutečných příkladech je ukázána vhodnost postupu formou návrhu na omezení svéprávnosti a využitím jiných právních instrumentů. Vysvětlena je problematika opatrovnictví v rozsahu relevantním pro sociální a vedoucí pracovníky.

Důraz je kladen na seznámení s aktuálním dotvářením a interpretací právních norem soudními rozhodnutími (Nejvyšší soud ČR, Ústavní soud ČR).

Cílové kompetence absolventů

Absolvent kurzu porozumí konceptu osobnostních práv tak, aby při poskytování sociálních služeb nedocházelo byť k nevědomému zásahu do těchto práv klientů. Naučí se též právními prostředky řešit běžné i méně obvyklé situace při péči o klienty, kteří nejsou schopni samostatně rozhodovat o svých právech. Absolventi dokáží klientům nebo jejich rodinným příslušníkům doporučit právní nástroje v případě jejich faktického omezení na svéprávnosti, také dokáží samostatně sepsat základní právní dokumenty v souvislosti s péčí o klienty s demencí – smlouvu, podání k soudu.

Absolventi se seznámí se skutečnou aplikací předmětných právních instrumentů v praxi prostřednictvím skutečných soudních rozhodnutí.

Základní informace o kurzu

 • Termín: 17. května 2023 
 • Místo: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Jan Kliner
 • Cena kurzu: 1 500 Kč (zahrnuje výukové materiály a občerstvení) 
 • Účastníci kurzu: sociální a vedoucí pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 24
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí.

Obsah kurzu:

 1. Seznámení s právní úpravou a rozhodováním soudů,
 2. Podrobných výklad konkrétních soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR i soudů nižších instancí
 3. Společné řešení modelových situací nebo situací z praxe, včetně praxe účastníků kurzu
 4. Skupinové zpracování dokumentu, formulování doporučení

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.