Základy etiky

Základy praktické etiky
(Akreditace MPSV č. A2020/0486-PC)

Prostřednictvím analýzy mikropraxe běžných denních činností probádáme některé etické problémy vztahující se k péči o lidi s kognitivním znevýhodněním. Seznámíme se se dvěma etickými přístupy. První z nich do praxe přinesl zákon o sociálních službách a standardy kvality – vychází z širšího pojetí bioetiky a zakládá se na uskutečňování principu sebeurčení (autonomie), předcházení škodám (nonmaleficence), povinné péče (beneficence) a spravedlnosti. Opírá se o standardizaci postupů, specifikaci prováděných úkonů a cílový management. Druhý etický přístup – etika založená na pečujícím vztahu – staví na vzájemné závislosti a zranitelnosti člověka, na obecně lidské potřebě péči dávat a přijímat. Klíčovou roli zde hrají pečující vztah, experimentování a improvizace tady a teď. V každodenní praxi se oba tyto způsoby uspořádávání péče vyskytují společně – doplňují se, překrývají i střetávají. Kurz praktické etiky by měl lidem v sociálních službách pomoci nahlédnout na tyto zdánlivě nesoudržné přístupy a pomoci jim je v praxi propojit. Během kurzu účastníci navrhnou možnosti vyhledávání etických výzev a dilemat v praxi sociálních služeb, pojmenují je a vyzkouší, jak postupovat při jejich řešení. Seznámí se s možnostmi rozvoje v každodenní praxi péče.

Cílové kompetence absolventů

Účastníci kurzu se seznámí se základními východisky etiky založenými na pečujícím vztahu a se základními etickými teoriemi. Na konkrétním příkladu si vyzkouší postup při řešení etických dilemat s ohledem na individuální potřeby a zájmy zúčastněných aktérů (uživatelé, blízcí, pracovnice služby atd.), principy a postupy, kterými se řídí poskytování služby v organizaci. Naučí se identifikovat etické výzvy v každodenních činnostech a vztazích, zamyslí se nad možnostmi jejich řešení. Navrhnou možnosti vzájemné podpory v organizaci a sdílení zkušeností pracovnic při řešení etických aspektů práce v sociálních službách.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Dana Hradcová, Michal Synek
 • Cena kurzu: 1 500 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Obsah kurzu:

 1. Etika založená na pečujícím vztahu
 2. Řešení etických dilemat
 3. Empirická etika
 4. Etické otázky každodenní péče
 5. Etika v organizaci – infrastruktura
 6. Shrnutí a závěr

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.