Workshop 1

Nové testy pro vyšetření paměti ALBA a POBAV
Aleš Bartoš

Poruchy paměti mohou provázet různá onemocnění mozku. Orientační vyšetření paměti přijde vhod, pokud si daná osoba stěžuje sama na poruchy paměti nebo během kontaktu s osobou pojmeme podezření, že by mohla být přítomna porucha paměti. Budou představeny dvě původní české a inovativní zkoušky k rychlému a snadnému vyšetření paměti v klinické praxi.

Praktikum bude rozděleno do tří částí.

V první hodině se účastníci seznámí s dvěma novými a původními krátkými testy, které se nazývají 1) Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) a 2) Pojmenování Obrázků A jejich Vybavení (POBAV)

V druhé hodině bude probíhat praktický nácvik testu ALBA. Původní český a inovativní test Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) je unikátní snadno proveditelná (proto v názvu Light) a tříminutová (Brief) zkouška, která může upozornit na poruchy krátkodobé paměti (Amnesia).

Největší výhodou unikátního testu ALBA (zkratka z anglického názvu Amnesia Light and Brief Assessment) je to, že k němu nejsou potřeba žádné pomůcky a dá se vyšetřit zpaměti. Navíc přitom trvá pouhé 2-3 minuty. Zkouška je zaměřena na slovní a epizodickou bezděčnou paměť, ale postihuje i jiné kognitivní funkce (řeč, praxii, pozornost).

První část testu tvoří věta, která se skládá ze šesti slov a vyšetřované osobě je přečtena pouze jednou. Tuto větu má testovaná osoba jednou zopakovat, aby si ji vštípila. Poté následuje distrakce Testem gest. Zde je úkolem vyšetřované osoby předvést šest pokynů (gest), které se týkají ruky nebo hlavy, tedy jakousi pantomimu. Tato gesta má poté bez distrakce předvést znovu zpaměti v libovolném pořadí a zároveň je slovně pojmenovat. Po tomto testu následuje vybavení úvodní věty.

Ve třetí hodině bude probíhat praktický nácvik testu POBAV. Další inovativní test písemné Pojmenování obrázků a jejich vybavení (se zkratkou z počátečních písmen názvu POBAV) trvá pouze pět minut. Jeho předností je současné vyšetření sémantické a krátkodobé paměti. Přitom klade minimální nároky na pozornost a čas administrátora, protože většinu činností provádí vyšetřovaná osoba samostatně pod dohledem administrátora.

Test se skládá ze dvou částí –  pojmenování a vybavení obrázků. Úkolem vyšetřovaného je napsat pod všech 20 obrázků jedním slovem jejich správné názvy a zároveň si je zapamatovat. Vzápětí bez distrakce si má vzpomenout a napsat co nejrychleji co nejvíce názvů obrázků v libovolném pořadí v časovém limitu jedné minuty.

V obou praktických částech bude test demonstrován prostřednictvím videí, podrobného vysvětlení administrace a skórování, tréninkového předvádění testů mezi účastníky a kvízové vyhodnocování složitějších výsledků testů ALBA a POBAV.

Literatura

  1. Bartoš. A. Dvě původní české zkoušky k vyšetření paměti za tři minuty: Amensia Light and Brief Assessment (ALBA). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, 82(4): www.csnn.eu
  1. Bartoš A. Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 37-44.
  1. Bartoš A. Pamatujte na POBAV - krátký test pojmenování obrázků a jejich vybavení sloužící ke včasnému záchytu kognitivních poruch. Neurologie pro praxi. 2018, Supplementum, 19, 5-14. ISSN 1213-1814.
  1. Bartoš A. Netestuj, ale POBAV: písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká kognitivní zkouška. Cesk Slov Neurol N 2016; 2016; 79/112(6), 671-679 [LINK FullText]

 

Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., založil a je vedoucí Oddělení kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech za severním okrajem Prahy od roku 2015. Předtím založil a vede poradnu pro poruchy paměti ve FN Královské Vinohrady od roku 1999. Zajímá se o časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci pomocí testů a dotazníků, ať už převedených ze zahraničí nebo vyvinutých na jeho pracovištích. Vyučuje a vede pregraduální a postgraduální studenty na UK 3. LF v Praze. Na jaře pravidelně pořádá jednodenní vzdělávací kurz Žlutý list v NUDZ. Řeší několik domácích projektů a jeden evropský grant. Výsledky své činnosti soustavně zveřejňuje v domácích a zahraničních časopisech a na internetové stránce: www.nudz.cz/adcentrum.