Workshop 1

Nové testy pro měření paměti
Aleš Bartoš

Ukázka krátké kognitivní zkoušky Pojmenování Obrázků A jejich Vybavení (POBAV) a Testu gest (TEGEST). 

V části workshopu budou představeny obě kognitivní zkoušky s jejich praktickými ukázkami.

Lékaři potřebují posoudit epizodickou paměť v klinické praxi rychle. Je problematické hodnotit individuální prožitky různých jedinců. Jedním řešením je požádat pacienta, aby nejdřív vykonal několik činností. Pacient předvede šest gest symbolizujících všechny lidské smysly podle pokynů administrátora, později je pak vyzván, aby gesta vybavil z paměti a předvedl znovu ve stejném pořadí. Následné hodnocení gest administrátorem většinou nečiní významnější obtíže. Osoby si na gesto většinou vzpomenou správně nebo vůbec. 

Testem TEGEST a Montrealským kognitivním testem bylo vyšetřeno 25 jedinců s mírnou kognitivní poruchou a 25 osob s normálními kognitivními funkcemi. Ukázalo se, že osoby s mírnou kognitivní poruchou si vzpomněly na významně méně gest než normální starší osoby jak při okamžitém vybavení tak při oddáleném vybavení. Nový Test gest (TEGEST)  může upozornit na mírnou kognitivní poruchu podle čtyř a méně vybavených gest.

Zkoušku POBAV jsme nazvali podle hlavní náplně jako Test Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení se zkratkou. Představujeme jeho písemné provedení s 20 obrázky, ve kterém je vyšetřovaný předem informován o záměru zapamatovat si obrázky. Proto ho upřesňujeme jako písemný záměrný POBAV 20.

Test se skládá ze dvou částí –  pojmenování a vybavení obrázků. Úkolem vyšetřovaného je napsat pod všech 20 obrázků jedním slovem jejich správné názvy a zároveň si je zapamatovat. Vzápětí bez distrakce si má vzpomenout a napsat co nejrychleji co nejvíce názvů obrázků v libovolném pořadí v časovém limitu 1 min nebo do spontánního ukončení s maximálním trváním 2 min. Výběr a řazení obrázků nejsou náhodné a mají svou hlubší vnitřní strukturu. Střídají se vždy obrázky z kategorie zvířat s obrázky z ostatních kategorií.

Smyslem testu je rychle prověřit psaný jazyk, dlouhodobou sémantickou a krátkodobou vizuální paměť. Test POBAV může sloužit k jednoduché detekci mírné demence způsobené Alzheimerovou nemocí. 

Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., založil a je vedoucí Oddělení kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech za severním okrajem Prahy od roku 2015. Předtím založil a vede poradnu pro poruchy paměti ve FN Královské Vinohrady od roku 1999. Zajímá se o časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci pomocí testů a dotazníků, ať už převedených ze zahraničí nebo vyvinutých na jeho pracovištích. V NUDZ je hlavním zkoušejícím nové lékové studie na Alzheimerovu nemoc pomocí očkování tau proteinem.