Respitní péče

Co je cílem respitní péče?

Česká alzheimerovská společnost prostřednictvím respitní péče usiluje o to, aby uživatelé se syndromem demence měli zajištěnou pomoc ve vlastní domácnosti v době, kdy se o ně nemůže postarat pečující, který potřebuje nezbytný odpočinek či prostor pro zařízení nezbytných věcí (jako jsou návštěvy u lékaře, úřadu apod.).

Komu je respitní péče určena?

Respitní péče v domácnosti je určena lidem, u nichž byl diagnostikován syndrom demence (jsou zpravidla starší 50 let), o které doma pečuje osoba, která potřebuje nezbytný odpočinek od celodenní péče.

Kdy a kde je respitní péče poskytována?

Služba se poskytuje v domácnosti uživatelů (člověk s demencí), zpravidla ve všední dny od 8:00 do 19:00. Přesná doba poskytování se řídí dohodou mezi uživatelem, rodinným příslušníkem a ČALS. Službu poskytujeme na území hl. města Prahy.

Jaký je postup pro zahájení respitní péče?

Nejčastěji se jedná o zavedení odlehčovací služby u zájemce (tj. člověk s demencí) ve spolupráci s pečujícím. Tato spolupráce je vhodná především při potížích uživatele s komunikací.

I když pečující vstupuje do jednání o zavedení služby jako objednavatel služby, hlavní důraz je kladen na vyjádření souhlasu či nesouhlasu s poskytováním služby samotným uživatelem

Poskytovatel má vypracovanou metodiku, podle které posuzuje, zda uživatel s poruchou v komunikaci se zavedením služby souhlasí.

Každý zájemce i pečující je při projevení zájmu o odlehčovací služby kontaktován na poradnu ČALS, kde při konzultaci dostane veškeré potřebné informace k odlehčovacím službám – informační letáky apod. ale i informace o péči či jiných dostupných službách. Konzultaci objednávají pracovníci poradenské linky.

Pokud je na základě konzultace jasné, že je pro zájemce odlehčovací služba vhodná, setkává se zájemce s 6hBBU7d6jWmKDdej6hHjEKh_%ivD4YsVVtQjEKf6jWmKLYsWV1Qo. Ta se se zájemcem dohodne na podrobnostech zavedení služby – doba, frekvence, cena. Koordinátorka také předá zájemci návrh smlouvy o poskytování služby.

Protože jde o službu poskytovanou v domácnosti, dohodnou se zájemce, pečující a pracovníci na  sociálním šetření v domácnosti uživatele. Na tuto návštěvu přijde koordinátor a pracovník poskytující odlehčovací službu. Účelem návštěvy je seznámit se s prostředím, ve kterém bude služba poskytována.

Co je náplní respitní péče?

Odlehčovací služby zajišťují péči po dobu odpočinku pečujícího a to v rozsahu daném zákonem:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy 
  • sociálně terapeutické činnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Naši pracovníci neposkytují:

  • údržbu a úklid domácnosti
  • ošetřovatelské úkony (a to zejména převazy ran, injekce, podávání stravy do tzv. PEGu nebo dosávání)

Jaká je cena respitní péče?

ČALS získává na poskytování respitní péče dotaci. Cena se proto odvíjí od počtu poskytnutých hodin respitní péče týdně. Cena se řídí platným ceníkem, při poskytnutí nejvýše 20 hodin týdně je cena jedné hodiny stanovena na 90.

Podrobné podmínky poskytování respitní péče naleznete zde .