Dlouhodobá péče doma a v institucích, její kvalita a náklady

Petr Fiala, Iva Holmerová, Alena Šteflová

Cílem workshopu je představení a debata o závěrech publikace P. Fialy „Ekonomická analýza dlouhodobé lůžkové péče“, která  vznikla prostřednictvím podpory WHO EURO pro Ministerstvo zdravotnictví.. Studie popisuje modely péče, věnuje se definici dlouhodobé péče a rozebírá český legislativní rámec této péče. Během workshopu budou také představeny ekonomické parametry lůžkové péče v ČR (základní makroekonomická data, přehled lůžkové péče v ČR, syntetická a analytická účetní evidence, „nemocnice jako hotel“) a také analýza financování následné a dlouhodobé péče (financování lůžkových zařízení v ČR, primární nastavení úhrad v „následné péči“, aktuální úhrady "následné péče" a její ekonomické dopady, náklady a úhrady lůžek v sociálním sektoru). Diskutována budou také možná řešení popsaných problémů. 

 

MUDr. Ing. Petr Fiala je dlouholetým ředitelem Léčebného a rehabilitačního střediska Chvaly, místopředsedou Rady Asociace českých a moravských nemocnic. Věnuje se výzkumné a přednáškové činnosti.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., je ředitelkou Gerontologického centra v Praze 8, proděkankou FHS UK a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti, o.p.s., místopředsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a místopředsedkyní výboru Alzheimer Europe a předsedkyní akreditační komise oboru Medicína dlouhodobé péče. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných a populárně vědeckých knih a článků.

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH je vedoucí Kanceláře WHO v České republice. Téma stárnutí je jednou z prioritních oblastí agendy WHO a programu Zdraví 2020.