Tým certifikace

Certifikační tým Vážky®

Lucie HájkováMgr. Lucie Hájková

Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií UK – katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (2003–2006), dále pak Zdravotně sociální fakulty JČU, oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (2003–2005). V letech 2005–2007 jsem spolupracovala jako asistentka výzkumu v rámci projektů: „Vliv reminiscenční/ taneční terapie na zdravotní stav a kvalitu života seniorů žijících v institucích“, jejichž řešitelem bylo Gerontologické centrum, Praha 8. Od roku 2007 působím jako sociální pracovník a koordinátor respitní služby v České alzheimerovské společnosti. Jako členka týmu konzultantů ČALS spolupracuji v rámci systému Certifikace Vážka na zvyšování kvality poskytovaných služeb v zařízeních pro lidi s demencí.

Ráda přijedu do Vašeho zařízení, abych sdílela dobrou praxi a poznala lidi, kteří vnímají svou práci ne jako od – do, ale jako proč a jak. Ráda se setkávám s odborníky, které baví pomáhat a hledat cesty k lidem s demencí. 
 


Pavla HýblováPavla Hýblová

Původní profesí jsem zdravotní setra s praxí u lůžka 20 let. V sociálních službách jsem pracovala od roku 1993 v pozici vrchní sestry v Diakonii Krabčice, od roku 2003 na pozici ředitelky Centra seniorů Mělník. Nyní jsem OSVČ lektor – konzultant v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

Cítím, že je důležité starat se o své bližní, přináší to dobré pro ně i pro nás. Očekávám, že každé zařízení, které žádá o certifikaci, chce pro své klienty kvalitní péči, chce pracovat na praktických zlepšeních poskytované péče a ztotožňuje se s kritérii České alzheimerovské společnosti.

 


Mgr. Jana Vrubelová250x300small_JCH

Původní profesí jsem sociální pracovnice. Svoji „kariéru“ v sociálních službách jsem začínala dávno před platností zákona o sociálních službách, v roce 1991, v Domově důchodců Burešov ve Zlíně. Posléze jsem vystudovala obor Sociální pedagogika na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. V roce 2006, po letech péče o děti, jsem nastoupila do Charitního domova v Otrokovicích a po třech letech jsem přešla do NADĚJE Zlín. V NADĚJI jsem byla 10 let vedoucí Domu pokojného stáří (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) a současně denního stacionáře pro lidi s demencí. Tuto službu jsme od prosince 2019 rozšířili a já jsem se ujala práce sociální pracovnice a vedoucí nově vzniklého samostatného střediska. Zároveň se věnuji pečujícím o lidi žijící s demencí při skupinových setkáních.

Důležitá je pro mne, kromě profesionality a odbornosti, především stálá ochota týmu přemýšlet nad poskytovanou službou a nad lidmi, kterým tuto službu poskytujeme, nad jejich důstojností a způsobem života v sociální službě.

 


Hana JanečkováPhDr. Hana Janečková, Ph.D.

V roce 1996 jsem byla u založení České alzheimerovské společnosti a po celou dobu její existence se podílím na její činnosti jako členka jejího výboru. Dlouhodobě jsem se věnovala vzdělávání  pracovníků v oblasti péče o člověka s demencí, a to jednak v Diakonii Českobratrské církve evangelické a jednak v IPVZ. V gesci Gerontologického centra jsem vedla výzkumný projekt zaměřený na studium vlivu reminiscenční terapie na zdravotní stav a kvalitu života seniorů žijících v institucích. Výsledky ukázaly, že reminiscence zlepšuje kognitivní funkce a kvalitu prožívání osob s demencí. Nyní pracuji na projektech zaměřených na využití reminiscence v rodinách pečujících o člověka s demencí. Zároveň se jako členka konzultačního týmu ČALS účastním návštěv v zařízeních poskytujících péči o lidi s demencí a udělování Certifikátu Vážka©.

Od samého počátku jsem se zapojovala do tvorby standardů a kritérií kvality služeb pro osoby s demencí na půdě ČALS. Šlo přece o skupinu lidí nejkřehčích, nejzranitelnějších, ohrožených vyloučením ze života společnosti a ztrátou veškeré důstojnosti. Nemohla jsem se smířit se špatnou praxí, která v naší zemi existovala, chtěla jsem přispět ke změně. Cítila jsem to tehdy jako svůj úkol, který vyplýval z vděčnosti za krásné příležitosti k získávání zahraničních zkušeností v této oblasti. Velkou zásluhu na mém zájmu o zlepšování života lidí s demencí měli také úžasní lidé, které jsem potkala, Noreen Siba nebo Jitka Zgola, které se mi  také podařilo přivést do ČALS.

Od certifikovaných zařízení očekávám vysokou kvalitu služeb poskytovaných lidem s demencí tak, aby zde mohli prožívat spokojený život co nejvíce podobný normálnímu každodennímu životu, jaký vedli před objevením choroby, aby prožívali důstojnost a plné přijetí od svého okolí.

 


Michaela KonvičnáMgr. Michaela Konvičná

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, aprobaci pedagogika – sociální práce. Pracuji se seniory od r. 1999, začínala jsem jako sociální pracovnice v Domově pro seniory na Praze 11 – Chodově, později jako vedoucí oddělení Domova se zvláštním režimem na Praze 10 – Zahradní Město, určeném pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. V současné době pracuji jako vedoucí Domova pro seniory Praha 11 – Háje.

Od roku 2010 jsem součástí týmu konzultantů ČALS, kteří navštěvují zařízení po celé České republice s cílem podpořit dobrou praxi a přinášet další pozitivní zkušenosti s péčí o lidi s demencí do zařízení dalších. Přála bych si, aby takových zařízení, kde se o lidi trpící demencí starají s láskou a srdcem na pravém místě, bylo co nejvíce. Věřím, že našimi návštěvami konzultantů ČALS, vzájemnou výměnou příkladné praxe, podporou a pozitivní motivací pomůžeme a přispějeme k dalšímu zkvalitňování poskytované péče. Mým cílem je i podpora pracovníků v této nelehké, náročné a přesto velmi smysluplné pomáhající profesi…

 

 


Mgr. Miroslava Kouřilová Mirka KOurilova

V letech 1981- 1985 jsem absolvovala Střední zdravotnickou školu v Kyjově, od roku 1986 jsem pracovala jako zdravotní sestra v Domově pro seniory ve Strážnici, od roku 1995 jako staniční sestra a nyní pracuji na pozici vedoucí úseku sociální péče. V roce 1997 jsem absolvovala specializační studium v oboru gerontologie v NCO NZO Brno. V letech 2005 – 2011 jsem absolvovala magisterské studium sociální pedagogiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.  V průběhu své profesní kariéry jsem se také aktivně věnovala lektorování pro pracovníky v sociálních službách. Již mnoho let se věnuji seniorům s projevy syndromu demence, aktivně jsem se podílela na vzniku oddělení se zvláštním režimem a získání certifikátu Vážka v Domově pro seniory ve Strážnici.

Snažím se o zvyšování kvality pobytové sociální služby pro seniory s projevy demence, myslím si, že je velmi důležité, aby se senioři využívající sociální služby cítili dobře, důstojně, měli dostatek podpory, pomoci a péče poskytované kvalifikovaným personálem s láskou a porozuměním.

 


Bc. Marta MachováMachova_fotka

Po střední zdravotnické škole jsem odešla „na zkušenou“ do přímé péče v domově pro seniory. Posléze jsem vystudovala Zdravotní a geriatrickou péči na ZSF OU v Ostravě. 10 let jsem pracovala ve Slezské diakonii jako vedoucí střediska SILOE Ostrava, kde jsem postupně rozvíjela sociální služby (ambulantní, terénní a pobytové) pro osoby s demencí. Nyní se věnuji především metodické a lektorské činnosti, konzultacím, svépomocným skupinám pro pečující a edukačním besedám pro veřejnost.

Pevně věřím, že má smysl se navzájem setkávat, podporovat a šířit dobrou praxi dále. V tom vidím nezastupitelné místo České alzheimerovské společnosti.

 


Mgr. Michala PeškeováMgr. Michala Peškeová

Absolvovala jsem obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 působím v Gerontologickém centru jako sociální pracovnice a vedoucí osobní asistence pro seniory. V současné době pracuji na pozici zdravotně sociálního pracovníka a podílím se na vytváření a aktualizaci příručky kvality péče a jiných metodik. Od roku 2010 spolupracuji s Fakultou humanitních studií UK na výzkumných projektech se zaměřením převážně na získávání potřeb seniorů a jejich hodnocení.

Úzce spolupracuji také s ČALS, kde se podílím na školicích akcích, certifikaci Vážka, testování paměti a poradenské činnosti v rámci Mobilních poraden.           

Certifikaci Vážka chápu jako nástroj zlepšování kvality péče v institucích. Baví mě sledovat snahu lidí, kteří se kromě zkušeností a znalostí řídí hlavně zdravým selským rozumem při vytváření takového prostředí, v kterém se obyvatelé cítí jako doma. Vážím si těchto setkání, na kterých se také stále učím, a ráda tyto zkušenosti předávám dále.

 


Martina Susová

Martina Susová