„I MY JSME OBČANÉ!“ PŘÍSTUP K PRÁVŮM LIDÍ S BARIÉRAMI V KOMUNIKACI NA ÚŘADECH

Projekt „I my jsme občané!“ Přístup k právům lidí s bariérami v komunikaci na úřadech realizuje Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. spolu s partnerskými organizacemi Fokus Praha o.s. a Českou alzheimerovskou společností a za podpory zástupkyně starosty Městské části Praha 8.

Projekt probíhal v období červenec 2009 – červen 2010 a je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norska prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Pro koho a proč?

Je velmi důležité, aby všichni občané měli rovný přístup k právům a povinnostem. Přístup lidí k právům je určován zejména dostupností veřejné správy, která zahrnuje také dostupnost informací, tzn. srozumitelnost i pro lidi, kteří mají potíže s psaním, čtením a porozuměním, a dále postoje zaměstnanců státní správy, tzn. jejich vstřícnost a vnímavost vůči specifickým potřebám všech jejich občanů.
Ze zkušeností členů našich organizací víme, že lidé s mentálním postižením, s duševním onemocněním a část seniorů - zejména seniorů s demencí jsou skupinami lidí, které jsou dlouhodobě znevýhodněny v přístupu k informacím. Většina textů je pro ně nesrozumitelná, neví, kde a jak požádat o radu. Zaměstnanci úřadů nevědí, jak s některými lidmi komunikovat, což vytváří začarovaný kruh – tito občané se pak na úřady „bojí“ chodit, často odchází s nepořízenou, proto se kontaktu vyhýbají. Nedochází tak k jejich přirozenému začleňování a naplňování jejich občanských práv.

Hlavním cílem projektu je začlenění lidí s bariérami v komunikaci do společnosti a redukce diskriminace na úřadech veřejné správy tak, aby byla naplňována jejich občanská práva a došlo ke zlepšení života těchto lidí v jejich přirozeném prostředí.

Tento pilotní projekt se zaměří především na území městské části Prahy 8, výstupy projektu však budou realizovatelné kdekoliv v České republice.

     
Jak?

V rámci tohoto pilotního projektu realizovaného ve spolupráci s Úřadem MČ Prahy 8 a dalšími institucemi jsme se zaměřili na zlepšení komunikace mezi našimi cílovými skupinami a zaměstnanci veřejné správy – prostřednictvím školení, které jim umožní doplnit si potřebné informace o schopnostech a potřebách lidí s mentálním postižením, s duševním onemocněním a seniorů s demencí, nabídne účinné nástroje komunikace s nimi a především jim také umožní vzájemně se setkat.

Výsledky projektu:

Vznikla informační publikace I MY JSME OBČANÉ! - JAK ZPŘÍSTUPNIT ÚŘADY I LIDEM S BARIÉRAMI V KOMUNIKACI, která popisuje, jak se lidé s potížemi v komunikaci (ne)dokážou orientovat v prostředí úřadu. V publikaci mj. najdete popis bariér, se kterými se lidé na úřadech setkávají, pohled úředníků a především doporučení, co by se mohlo na úřadech změnit. Publikace je ke stažení zde.

Pro všechny ty, co často přicházejí do styku s lidmi s problémy porozumět a vyjádřit se, jsme vytvořili jednoduchý plakát s radami, jak komunikovat s lidmi s potížemi v komunikaci.

Společně s pracovníky Úřadu MČ Prahy 8 jsme k několika informačním materiálům vytvořili vysvětlující dokumenty tak, aby stávajícím formulářům bylo lépe rozumět. Ty by teď měly být k dispozici na sociálním odboru a informačním stánku pro potřebu klientů, ale měly by ušetřit práci i samotným úředníkům.

Věříme, že i touto cestou může docházet ke zlepšení vzájemné komunikace mezi lidmi s potížemi v komunikaci na jedné straně a zaměstnanci úřadů, různých organizací a firem nabízejícími své služby nejen „běžnému“ občanovi, ale i lidem s různými schopnostmi a potřebami na straně druhé.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.