Domov se zvláštním režimem "Čtyřlístek"

Cílovou skupinou Domova jsou zájemci o sociální službu starší 50 let, jejichž potřeba pomoci jiné fyzické osoby v základních životních potřebách odpovídá II., III. nebo IV. stupni závislosti a kterým byl přiznán starobní či invalidní důchod (přiznaná invalidita třetího stupně). Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci zejména následkem závažného zdravotního stavu a které vyžadují celodenní komplexní ošetřovatelskou péči, pokud rodina není schopna tuto péči zajistit sama. Přijímáme také osoby zcela imobilní, trpící Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí, které jsou plně odkázané na pomoc druhé osoby. Dále i osoby, jejichž svéprávnost byla soudně omezena. V Domově jsou nadále umístěni uživatelé, kteří byli přijati před datem 1. 1. 2007. Poskytované služby jsou určeny pro občany z řad obyvatel města Plzně. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům mimo město Plzeň. Služby jsou poskytovány v českém jazyce.
Služby nemůžeme poskytnout:
• Osobám, které splňují cílovou skupinu, ale vyžadují sociální službu, kterou Domov neposkytuje. Z tohoto důvodu nemůžeme poskytovat služby osobám mentálně postiženým.
• Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby v Domově. Jedná se o zdravotní stav, který vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo onemocnění akutní infekční nemocí.
• Osobám, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy.
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Plzeň
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Kotíkovská 649/15
Plzeň
323 00
Kraj: Plzeňský
Kontakt: Bc. Eva Žípková a Jan Zahradník DiS., sociální pracovníci , 420 378 037 633
E-mail: _.pr5e7c-onkQOQh7srxO3k
WWW: muss.plzen.eu
Platby: Denní úhrada za ubytování a stravování 352,- až 360,- Kč. Nezůstalo-li by uživateli po zaplacení 15% z jeho příjmu, je úhrada snížena. Příspěvek na péči slouží v jeho plné výši na úhradu poskytované péče.
Kapacita služby: 164
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 28. únor 2018