Diakonie ČCE středisko v Rýmařově

1)  Pečovatelská služba, která zahrnuje:
a) běžné práce spojené s udržováním domácnosti klienta,
b) obstarávání nákupů, donášku jídla – zejména obědů, pedikúra atd.
c) osobní asistence, doprovod k lékaři atd.
Pečovatelská služba je účelnou, racionální, u starých občanů oblíbenou službou, která ve svých důsledcích pozitivně přispívá k prodloužení pobytu starého člověka doma, v jeho domácnosti, kde se cítí dobře, v bezpečí a kde je adaptovaný. To je také prioritním posláním naší komplexní péče vůbec.
2)  Ošetřovatelská služba:
je poskytována dle ordinace lékaře a podle sjednané smlouvy. Převážná část klientů má dg. stp NMP – náhlá mozková příhoda. U těchto klientů jsme rozvinuli novou aktivitu – tréninky mozkové činnosti, které provádíme formou kvizů, muzikoterapie aj.
U klientů provádíme aplikaci injekcí, odběry biologického materiálu, měření fyziologických funkcí, vertikalizaci klienta, převazy, prevenci a ošetřování dekubitů, péči o umírajícího a těžce nemocného, konzultace s praktickými lékaři, vedení dokumentace, předávání informací, péči o kolostomii, nácvik soběstačnosti, podávání léků aj.
3) Volnočasové aktivity:
se odvíjí z aktivní zájmové činnosti a klubového setkávání v prostorách střediska. V loňském roce jsme rovněž uspořádali několik seniorských setkání s dětmi ze základní umělecké školy, z mateřských a základních škol atd., jejichž cílem bylo aktivně strávit odpoledne. O těchto akcích jsou informováni i ostatní občané města Rýmařova a okolních obcí v místním a regionálním tisku. Pro seniory v našem regionu rovněž připravujeme odborné semináře podle problematiky, o niž projeví zájem.
4)  Týdenní stacionář
Zde pečujeme o klienty, kteří vyžadují dohled druhé osoby, podáváme stravu, aktivizujeme je, provádíme muzikoterapii, kondiční cvičení, ergoterapii, vycházky do přírody. Trénujeme jejich mozkovou činnost a aktivity dne volíme dle přání každého klienta, zahrnutých do individuálního plánu.
5)  Suchá pedikúra:

Tato služba je vhodná zejména pro seniory a pro občany s dg. Diabetes Mellitus (cukrovka), neboť se při ní nepoužívají ostré nástroje, které mohou i při nejvyšší opatrnosti klientovi způsobit poranění. Může být aplikována v prostorách střediska, které byly k tomuto účelu upraveny, nebo přímo v domácnosti klienta.
6)  Respitní péče:
v této péči pomáháme těm, kteří se starají o člověka postiženého demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Nabízíme jim pomoc v jejich nesnadném úkolu, tím že poskytneme tomuto příbuznému přechodný pobyt v našem středisku (po dobu nejvíce 6–ti týdnů).

7)  Domov odpočinku ve stáří
Zde poskytujeme péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo duševní choroby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba zahrnuje:
ubytování, úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení, zajištění celodenní stravy, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, holení, pedikúra, manikúra, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy, pomoc při použití WC, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Chceme, aby naše středisko bylo otevřeno vůči vnější a vnitřní komunitě a s ní i propojeno společensko-kulturními aktivitami.
Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově
Typ služby: pečovatelská služba
Adresa: tř. Hrdinů č.48
Rýmařov
79500
Kraj: Moravskoslezský
Kontakt: Bc. Marcela Maňurová , 420 554 211 294
E-mail: ~rzk8~l6LTqsR9ef4.pmVW7r
WWW: www.diakonierymarov.cz
Platby: informace budou podány u níže uvedených kontaktních osob
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 1. únor 2018