Zaměřeno na paměť

7. ledna 2020 v České alzheimerovské společnosti zahájíme skupinový kognitivní trénink pod vedením naší zkušené lektorky Mgr. Hany Orlíkové, který bude probíhat jednou týdně. Co to kognitivní trénink je a pro koho může být užitečný?

Zveřejněno: 23. prosince 2019 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

Pojďme si nejprve trochu přiblížit význam jednotlivých pojmů. Slovo kognice znamená poznávání či poznávací schopnost. Je to souhrn operací a pochodů, jejichž prostřednictvím si člověk uvědomuje a poznává svět i sebe samého. Toto poznávání a také reakce na ně se děje prostřednictvím tzv. kognitivních (poznávacích) funkcí, které představují jednu z hlavních oblastí psychiky člověka. Zahrnují vnímání, pozornost, učení a paměť (ta je verbální, vizuální, sluchová, procedurální, prostorová a čichová), dále exekutivní funkce (schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování) a rychlost zpracování informací.

Kognitivní trénink nebo také kognitivní stimulace či trénink kognitivních funkcí je tedy souhrn různých cvičení, která pomáhají zlepšit fungování jednotlivých poznávacích (kognitivních) funkcí.

Takto pojatý kognitivní trénink se liší od trénování paměti, což je pojem, s nímž se v poslední době často setkáváme. Trénink paměti je určen zdravým (nejen) seniorům, kteří chtějí svoji paměť trénovat jako prevenci proti mírné kognitivní poruše či rozvoji demence, zatímco kognitivní trénink je vhodný pro osoby s kognitivním deficitem, ať už je jeho příčina jakákoli. Může to být mírná kognitivní porucha (anglicky Mild Cognitive Impairent = MCI), což je poměrně široký pojem používaný k popsání mírných, ale měřitelných poruch paměti či jiných poznávacích funkcí, dále kraniotrauma či neurodegenerativní onemocnění. Kognitivní trénink si klade za cíl zlepšit jednotlivé kognitivní schopnosti, a tak omezit či zabránit vzniku problémů, k nimž v důsledku kognitivní poruchy dochází.

Náplň tréninkových hodin vychází z potřeb a možností skupiny – jedná se zejména o nácvik a následně procvičování kompenzačních strategií pro maximální zachování funkčnosti v každodenním životě. Cvičí se tedy zejména soustředění, exekutivní funkce, v omezené míře také paměť, to vše na praktických úkolech. Nejedná se tedy jen o učení se novým mnemotechnickým pomůckám. Skupina by měla být malá (maximálně 6 účastníků) a pokud možno homogenní. Pracovat lze i s částečně nehomogenní skupinou, ale úroveň schopností by měla být u všech účastníků zhruba stejná. Různé rozložení deficitu u jednotlivých účastníků naopak není na překážku, jelikož se pracuje i skupinově a ve dvojicích, kde si osoby s různými deficity navzájem pomáhají.

Při kognitivním tréninku (stejně jako při tom fyzickém) je rozhodující pravidelnost a vytrvalost. Není tedy účelné absolvovat jen jednu hodinu. Zájemcům o trénink ale chceme poskytnout možnost si nejprve trénink nezávazně vyzkoušet a proto naše skupina bude otevřená a v měsících leden a únor 2020 bude účast na tréninku zdarma.

Pro účastníky tréninku bude nachystáno i drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky).

Kdy: každé úterý od 13:30 do 14:30

Kde: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600/5, Praha 8

 

Přihlašujte se buď on-line, nebo telefonicky na čísle 608 719 565 nebo 283 880 346.