Databáze služeb

Název Centrum služeb pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Poskytovatel: Centrum služeb pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Adresa Slovenského národního povstání 559
Prachatice
38301
Kraj Jihočeský
Kontakt Hana Vlasáková DiS. 420 388 316 009
Popis služeb 1. Sociální poradenství
a) Odborné sociální poradenství
- pomoc při orientaci v sociálně právních předpisech a systémech - v oblasti důchodového pojištění, životního a existenčního minima, příspěvků poskytovaných podle vyhlášky č. 182/1991 (mimořádné výhody, jednorázové a opakované příspěvky), příspěvků poskytovaných dle zákona č. 117/1995 Sb. o Státní sociální podpoře, služeb sociální péče, vzdělávání, bydlení a zaměstnávání zdravotně postižených, daňových a poplatkových úlev spojených se zdravotním postižením, cenového zvýhodnění telefonní stanice či mobilu pro zdravotně postižené, informace o novém zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
- odborné poradenství realizované ve spolupráci s externími odborníky (právníky, psychology, lékaři)
- poradenství v oblasti odstraňování architektonických, dopravních a komunikačních bariér - ve spolupráci s odbornými konzultanty Sdružení pro životní prostřední zdravotně postižených ČR
- pomoc při prosazování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí -  pomoc při jednání s příslušnými úřady v sociální sféře, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, řešení příp. nedorozumění při jednání zdravotně postižených se zaměstnanci úřadů, pomoc při odstraňování komunikačních a architektonických bariér
- aktivní pomoc nebo doprovázení při řešení tíživé sociální situace - pomoc při sepsání žádosti nebo vyplnění tiskopisu při žádání o sociální dávky a příspěvky, pomoc při sepsání odvolání proti rozhodnutí nebo správní žaloby, pomoc při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - předáním kontaktu a informací o navazujících a alternativních sociálních službách v regionu, volnočasových a zájmových aktivitách
Datum aktualizace
Název Centrum služeb pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Poskytovatel: Centrum služeb pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Adresa Plackého sady 166
Písek
39701
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 382 212 343
Popis služeb Široká informační činnost v oblasti sociálně zdravotnické, zprostředkování kontaktu odborných služeb (hlavně právních). Sociálně právní poradna. Půjčovna kompenzačních pomůcek.
Datum aktualizace
Název Centrum služeb pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Poskytovatel: Centrum služeb pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Adresa Janderova 147/4
Jindřichův Hradec
37701
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 384 361 723
Popis služeb Široká informační činnost v oblasti sociálně zdravotnické, zprostředkování kontaktu odborných služeb (hlavně právních). Sociálně právní poradna. Půjčovna kompenzačních pomůcek.
Datum aktualizace
Název Centrum služeb pro zdravotně postižené
Poskytovatel: Centrum služeb pro zdravotně postižené
Adresa Lidická 81
Brno
61400
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 541 242 314
Popis služeb Centrum služeb pro zdravotně postižené se zabývá poradenskou činností pro všechny zdravotně postižené občany, převážně z města Brna. Služby osobní asistence (pomoc v domácnosti, při osobní hygieně, doprovod k lékaři), poradenství při obstarávání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, vydávání doporučení zvýhodněných telefonních stanic (ZTP/P, ZTP na úplnou či praktickou hluchotu, bezmocnost - částečná, převážná, úplná) atd.
Datum aktualizace
Název Centrum služeb pro zdravotně postižené
Poskytovatel: Centrum služeb pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
Adresa Kamenná 40
Cheb
35002
Kraj Karlovarský
Kontakt pí Nováková 420 354 433 024
Popis služeb Osobní asistence pro obyvatele z okresu Cheb.
Datum aktualizace 17. duben 2020
Název Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem
Poskytovatel: Centrum služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem
Adresa Poláčkova 3251/1
Ústí nad Labem
40011
Kraj Ústecký
Kontakt 420 472 770 465
Popis služeb Centrum služeb pro sluchově postižené (CESPO), dříve Severočeské sdružení neslyšících a nedoslýchavých, je neziskové a nepolitické občanské sdružení s plnou právní subjektivitou, které na základě dobrovolného členství sdružuje neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé a další občany se sluchovou vadou, osoby zabývající se péčí o ně a osoby sympatizující se sluchově postiženými. Možnost zakoupení kompenzačních pomůcek.
Datum aktualizace 13. únor 2018
Název Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Poskytovatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Adresa Strážovská 1095/1
Kyjov
69701
Kraj Jihomoravský
Kontakt Lucie Ždánská, DiS. - sociální pracovnice 420 518 699 511
Popis služeb Poskytujeme služby Domova se zvláštním režimem, které jsou určeny seniorům s přiznaným starobním důchodem přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí, příp. seniorům majícím k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby a stařecké demence.
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Poskytovatel: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Adresa Strážovská 1095/1
Kyjov
69701
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 518 699 511
Popis služeb   Odlehčovací služba je určena zejména pro zajištění osobních záležitostí či oddech pečujících osob, kteří jinak pečuji o seniory nebo seniory s demencí nebo Alzheimerovou chorobou v jejich přirozeném prostředí (doma).
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Centrum Seňorina - krátkodobý odlehčovací pobyt
Poskytovatel: Centrum Seňorina
Adresa Na Poříčí 36
Praha 1
11000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Sociální pracovnice: socialni.pracovnice@centrum-senorina.cz 420 604 708 111
Datum aktualizace 17. leden 2018
Název Centrum Seňorina - denní stacionář
Poskytovatel: Centrum Seňorina
Adresa Na Poříčí 36
Praha 1
11000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Bc. Aneta Kracíková, sociální pracovnice 420 604 708 111
Popis služeb Centrum Seňorina –  denní stacionář je registrovaná ambulantní sociální služba pro klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Nabízí denní podporu klientům a odlehčení jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o svého nemocného blízkého pečovat a umožnit mu zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
Program stacionáře se zaměřuje na podporu a osobní rozvoj klientů dle individuálního plánu, který respektuje potřeby a zájem uživatele služby. Cílem je udržet soběstačnost klienta tak, aby mohl vést co nejdéle uspokojivý život v domácím prostředí. Uplatňujeme princip Montessori: „Pomoz mi, abych to zvládl sám“.
Program zahrnuje sociální kontakt s vrstevníky, aktivizační program včetně tréninku kognitivních funkcí mozku a kondičního cvičení, standardní podporu při oblékání, stravování a běžných hygienických úkonech zajištěnou kvalifikovanými pracovníky.
Ve stacionáři je zajištěno zdravé a chutné stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) dle programu Bon Apetit, které respektuje dietní režim klientů.
Provoz centra je ve všední dny od 8 do 18 hodin, a po dohodě lze smluvenou dobu užívání služby prodloužit oběma směry.
Návaznými službami stacionáře jsou odlehčovací služby pobytové a terénní, dále speciální osvědčené terapie. Spolupracujeme s lékaři, terapeuty a výzkumnými pracovišti, zprostředkováváme konzultace, i přednášky pro rodinné pečující.
Platby Cena je stanovena dle zákona o sociálních službách, dle náročnosti dopomoci s obsluhou 110-130 Kč/hod.
Datum aktualizace 19. červenec 2017
Název Centrum seniorů Uherský Brod
Poskytovatel: Oblastní charita Uherský Brod
Adresa Mariánské nám. 13
Uherský Brod
68801
Kraj Zlínský
Kontakt Vedoucí Centra seniorů Ing. František Bílek, Ph.D. 420 724 651 321
Popis služeb Centrum seniorů je sociálně aktivizační služba pro seniory z Uherského Brodu a okolí.
Nabízí aktivní trávení volného času spolu s pracovníkem při individuálním, nebo
skupinovém setkávání.
Datum aktualizace 1. březen 2018
Název Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
Poskytovatel: Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
Adresa Na spravedlnosti 589
Rožmitál pod Třemšínem
26242
Kraj Středočeský
Kontakt paní Trčková, paní Braunová 420 318 679 411
Popis služeb Celoroční pobytové služby pro seniory – ve službách Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem. Služby obsahují tyto základní činnosti – poskytování ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Platby úhrada za jednolůžkový pokoj (normal) – 9 982,- Kč
úhrada za dvoulůžkový pokoj ( normal) – 9 672,- Kč
Datum aktualizace
Název Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Adresa Masarykovo nám. 215/I
Rokycany
33701
Kraj Plzeňský
Kontakt Jana Červenková 420 371 723 759
Popis služeb Sociálně-právní poradenství zdravotně postiženým, jejich rodinným příslušníkům a seniorům (pomoc např. pří žádostech o získání mimořádných výhod pro zdravotně postižené, nebo při získání zvýšení důchodu pro závislost). Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.Vrámci osobní asistence provádíme také odlehčovací služby(např. aby si pečující osoba mohla dojít k lékaři,nebo prostě jen odpočinout).
Platby poradenství je bezplatné, ceny za půjčování pomůcek viz webové stránky,,asistence-sazba 60 Kč/hodinu.
Datum aktualizace 23. leden 2020
Název Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Adresa Bělojarská 1541
Tachov
34701
Kraj Plzeňský
Kontakt Blanka Dobrotová 420 374 722 189
Popis služeb Sociálně-právní poradenství zdravotně postiženým, jejich rodinným příslušníkům a seniorům (pomoc např. pří žádostech o získání mimořádných výhod pro zdravotně postižené nebo při získání zvýšení důchodu pro bezmocnost). Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Platby poradenství je bezplatné, ceny za půjčování pomůcek viz webové stránky
Datum aktualizace
Název Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Adresa Msgre. B. Staška 265
Domažlice
34401
Kraj Plzeňský
Kontakt Bc. Michaela Blahutová 420 379 724 387
Popis služeb Sociálně-právní poradenství zdravotně postiženým, jejich rodinným příslušníkům a seniorům (pomoc např. pří žádostech o získání mimořádných výhod pro zdravotně postižené nebo při získání zvýšení důchodu pro bezmocnost). Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Platby poradenství je bezplatné, ceny za půjčování pomůcek viz webové stránky
Datum aktualizace
Název Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Adresa Koterovská 134
Plzeň
32600
Kraj Plzeňský
Kontakt Hana Frančová - Plzeň-město, Marie Hrdličková - Plzeň-sever a Plzeň-jih 420 377 440 854
Popis služeb Sociálně-právní poradenství zdravotně postiženým, jejich rodinným příslušníkům a seniorům (pomoc např. pří žádostech o získání mimořádných výhod pro zdravotně postižené nebo při získání zvýšení důchodu pro bezmocnost). Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Platby poradenství je bezplatné, ceny za půjčování pomůcek viz webové stránky
Datum aktualizace
Název Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
Adresa Lovosická 440
Praha 9
19000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Mgr. M. Musilová 420 284 810 936
Popis služeb odborné sociální poradenství, půjčovna pomůcek, zvýhodněná přeprava, aktivizační služby pro seniory i pro osoby se ZP
Platby odborné sociální poradenství zdarma, přeprava info na: www.czppraha.cz, půjčovna info na: www.czppraha.cz
Datum aktualizace
Název Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o.s. - pracoviště v Českých Budějovicích
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o.s. - pracoviště v Českých Budějovicích
Adresa Staroměstská 2608
České Budějovice
37004
Kraj Jihočeský
Kontakt Mgr. Lenka Turková 420 386 353 940
Popis služeb Poskytujeme odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postižením bez rozdílu věku a stupně handicapu, zprostředkování poradenství odborníků (právník, psycholog). Dále jsou k dispozici půjčovna kompenzačních pomůcek (elektrická polohovací lůžka, vozíky, chodítka aj.). Poskytujeme osobní asistenci osobám se zdravotním postižením bez rozdílu věku.
Datum aktualizace
Název Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Adresa Vltavské nábřeží 5/a
České Budějovice
37005
Kraj Jihočeský
Kontakt 420 385 347 806
Popis služeb První Centrum zdravotně postižených Jihočeského kraje je od roku 1993 zaregistrováno u MV ČR jako občanské sdružení a zabývá se sociálními, kulturními a sportovními aktivitami pro všechny spoluobčany se zdravotním postižením např. zrakově, sluchově, tělesně, mentálně a vnitřně postižení, bez rozdílu věku.
Datum aktualizace
Název Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Adresa Nemocniční 586
Český Krumlov
38101
Kraj Jihočeský
Kontakt Mgr. Růžena Marhounová 420 380 711 764
Popis služeb Široká informační činnost v oblasti sociálně zdravotnické, zprostředkování kontaktu odborných služeb (hlavně právních). Sociálně právní poradna. Půjčovna kompenzačních pomůcek.
Datum aktualizace
Název Centrum pro zdravotně postižené
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené
Adresa Palackého 694
Rychnov nad Kněžnou
51601
Kraj Královéhradecký
Kontakt Martin Gálus - vedoucí centra 420 494 535 494
Popis služeb Základní sociální poradenství, služby osobní asistence, poradenství nových a půjčování repasovaných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, prodej zdravotních pomůcek pro sluchově postižené, spolupráce s organizacemi zdravotně postižených v našem okrese.
Datum aktualizace
Název Centrum pro zdravotně postižené
Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené
Adresa Vítězná 56
Karlovy Vary
36009
Kraj Karlovarský
Kontakt p. Petr Končel 420 353 234 666
Popis služeb Informační a poradenský servis, služby osobní asistence, přeprava vozíčkářů, prodej zdravotnické techniky.
Datum aktualizace
Název Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s
Poskytovatel: Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s
Adresa A. Bartoše 1700
Bystřice pod Hostýnem
76861
Kraj Zlínský
Kontakt 420 573 503 001
Datum aktualizace 23. květen 2018
Název Centrum pro seniory Kolín
Poskytovatel: ALZHEIMERPROJEKT s.r.o.
Adresa Rimavské Soboty 923
Kolín
280  0
Kraj Středočeský
Kontakt 420 777 334 419
Popis služeb denní stacionář a odlehčovací pobytová služba pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, více na http://www.clementas.cz/
Datum aktualizace 31. říjen 2018
Název Centrum pro seniory Kolín
Poskytovatel: ALZHEIMERPROJEKT s.r.o.
Adresa Rimavské Soboty 923
Kolín
280  0
Kraj Středočeský
Kontakt 420 777 334 419
Popis služeb denní stacionář a odlehčovací pobytová služba pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, více na http://www.clementas.cz/
Datum aktualizace 31. říjen 2018
Název Centrum pro seniory Český Těšín - Svibice
Poskytovatel: Centrum pro seniory Český Těšín - Svibice
Adresa Jablunkovská 84
Český Těšín
73801
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 558 742 113
Popis služeb Sociální poradna pro seniory, zdravotní poradna pro seniory, internetová kavárna, společenské aktivity a pod.
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Centrum pro rodinu a sociální péči
Poskytovatel: Centrum pro rodinu a sociální péči
Adresa Josefská 1
Brno
60200
Kraj Jihomoravský
Kontakt Jana Žáčková tel.: 731 402 734, úterý: 8.00–16.00 hod. 420 542 247 464
Popis služeb Jazykové kurzy, výtvarná dílna, biblické hodiny, trénování paměti, cvičení pro seniory, turistika, pobyty pro seniory.
Datum aktualizace
Název Centrum pro kognitivní poruchy při 1.neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Poskytovatel: Centrum pro kognitivní poruchy při 1.neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Adresa Pekařská 53
Brno
65691
Kraj Jihomoravský
Kontakt doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., sestra Petra Krainerová (e mail pro objednání pacientů: petra.krainerova@fnusa.cz) 420 543 182 662
Popis služeb specializované neurologické ambulance se zaměřením na diagnostiku kognitivní poruchy/ demence, péče o pacienty s kognitivním deficitem charakteru mírné kognitivní poruchy a počínající, mírné až středně pokročilé demence. Zázemí neurologické kliniky a fakultní nemocnice, lůžková kapacita pro diagnostiku kognitivní poruchy (k dispozici psycholog, logoped, fyzioterapeut, psychiatr, zobrazovací techniky [MRI, CT, SPECT, PET], EEG aj. neurofyziologické techniky, vyšetření mozkomíšního moku, atd.)
Datum aktualizace
Název Centrum pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby a jiných demencí
Poskytovatel: Centrum pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy choroby a jiných demencí
Adresa Ke Karlovu 11
Praha 2
12000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 224 965 221
Datum aktualizace 2. červen 2020
Název Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci
Poskytovatel: Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci
Adresa Tyršova 13
Praha 2
12000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Mgr. Lucie Laudová, Mgr. Jana Šarounová 420 222 519 926
Popis služeb Odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace v oblasti náhradních forem komunikace.
Datum aktualizace
Název Centrum péče Doubrava
Poskytovatel: Centrum péče Doubrava
Adresa Nebeská 292
Doubravčice
28201
Kraj Středočeský
Kontakt PhDr. Dagmar Malá, 601 121 792 420 608 700 021
Popis služeb Centrum péče Doubrava je domov se specializovanou sociální a zdravotní péčí. Zaměřujeme se na péči o nemocné s Alzheimerem a jiným postižením mozku. Oficiálně se nám říká pobytové sociální zařízení se zvláštním režimem. Ale nehledejte u nás chladný ústav. Péči poskytujeme důstojně, trpělivě a s laskavým přístupem. Prostě péče domova.
Datum aktualizace 28. červen 2018
Název Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod
Poskytovatel: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Adresa Bělohradská 1128
Havlíčkův Brod
580 01
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 569 426 070, 777 630 447
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Centrum Na Verandě Beroun
Poskytovatel: CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.
Adresa Wagnerovo nám. 1541
Beroun
26601
Kraj Středočeský
Kontakt 420 734 367 659
Popis služeb Domov pro seniory a pobytová odlehčovací služba
Platby dle úhradové vyhlášky
Datum aktualizace 15. leden 2020
Název Centrum lékařské péče spol. s.r.o.
Poskytovatel: Centrum lékařské péče spol. s.r.o.
Adresa Vránova 172
Brno
62100
Kraj Jihomoravský
Kontakt 544 527 550 - sanatorium, nepřetržitý provoz - MUDr. Zdeňka Hloušková- vedoucí lékařka, 544 527 540  ústředna,  Renata Mantlová  ředitelka
Renata Mantlová - ředitelka 420 544 527 540
Popis služeb Poskytujeme přechodné i dlouhodobé pobyty pro seniory.
Datum aktualizace
Název Centrum krátkodobé péče - Sociální služby Běchovice
Poskytovatel: Sociální služby Běchovice
Adresa Za Poštovskou zahradou 557
Praha 9 - Běchovice
19011
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Martin Stromský- ředitel, martin@cssb.cz 420 773 995 878
Popis služeb Účelem činnosti Sociálních služeb Běchovice je přispívat k plnohodnotnému životu lidí seniorského věku a lidí pečujících o seniory.
Předmětem činnosti je zajištění služeb pro seniory, provoz domů s pečovatelskou službou (27 bytů) a realizace aktivit rozvíjejících komunitní život, zapojování okolí a dalších s tím spojených a navazujících činností.
SS Běchovice poskytují sociální služby: pečovatelská služba a odlehčovací služba včetně aktivizačních činností a poradenství.
Datum aktualizace 23. březen 2018
Název Centrum komplexní péče, o.p.s.
Poskytovatel: Centrum komplexní péče, o.p.s.
Adresa Jilemnického 73
Ústí nad Orlicí
56201
Kraj Pardubický
Kontakt Špatenková Věra 420 465 557 181
Popis služeb Nabízí a zajišťuje pomoc komukoliv kdo ji potřebuje, bez omezení věku, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v rámci okresu Ústí nad Orlicí. Služby: komplexní ošetřovatelská péče, ošetřovatelská rehabilitační léčba, ambulantní forma hospice.
Platby ošetřovatelská péče ordinovaná lékařem, je hrazena ZP na základě uzavřených smluv, bez ordinace lékaře lze sjednat přímou úhradu
Datum aktualizace
Název Centrum domácí péče
Poskytovatel: Centrum domácí péče
Adresa Dr. M. Horákové 8
Karlovy Vary
36001
Kraj Karlovarský
Kontakt MUDr. Josef Koprnický 420 353 222 445
Popis služeb Domácí zdravotní péče.
Platby služby hradí pojišťovna, ale nemají smlouvu s VZP
Datum aktualizace
Název Centrum domácí ošetřovatelské péče
Poskytovatel: Centrum domácí ošetřovatelské péče
Adresa Chlumčany 391
Chlumčany
43903
Kraj Ústecký
Kontakt Kaderová Jaroslava 420 377 973 096
Popis služeb Ošetřovatelské služby.
Platby Výkon hradí pojišťovna.
Datum aktualizace
Název Centrum doléčování a rehabilitace druhé oddělení CEDR2 nemocnice Jablonec nad Nisou
Poskytovatel: Centrum doléčování a rehabilitace druhé oddělení CEDR2 nemocnice Jablonec nad Nisou
Adresa Nemocniční 268
Tanvald
46841
Kraj Liberecký
Kontakt MUDr. Poupa - primář, Krtičková Iva - vrchní sestra 420 483 394 682
Popis služeb Doléčovací a rehabilitační centrum, umístění na základě lékařské indikace
Platby hradí zdravotní pojišťovna
Datum aktualizace
Název Centrum denních služeb Slavkov u Brna
Poskytovatel: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín
Adresa Polní 1444
Slavkov u Brna
684 01
Kraj Jihomoravský
Kontakt Mgr. Lucie Růžičková 420 734 435 125
Popis služeb Centrum denních služeb ve Slavkově u Brna nabízí podporu a pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením od 27 let, kteří v důsledku stáří nebo zdravotního postižení nemohou zůstávat sami doma a jsou odkázaní na pomoc jiné osoby nebo instituce. Služba nabízí pobyt v příjemném prostředí, kde se uživatelé setkávají se svými vrstevníky. Kromě zajištění potřebné péče během dne jsou jim nabízeny činnosti zaměřené na zachování pohybových schopností, motorických dovedností či trénování paměti, uživatelé mají možnost zajít si na procházku, k lékaři nebo na jednorázový nákup. Služba je poskytována v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hod.. Zajišťujeme také dopravu svozovým autem do Centra a zpět uživatelům, kteří nemají možnost samostatné dopravy.
Datum aktualizace 28. březen 2019
Název Centrum denních služeb pro seniory
Poskytovatel: Charita Uherské Hradiště
Adresa Moravní nábřeží 81
Uherské Hradiště – Rybárny
686 01
Kraj Zlínský
Kontakt 420 725 520 983
Datum aktualizace 23. duben 2019
Název Centrum denních služeb Nový Bydžov
Poskytovatel: DUHA o.p.s.
Adresa Julia Fučíka 873
Nový Bydžov
50401
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 495 491 180
Popis služeb Poskytujeme pečovatelskou službu na území města Nový Bydžov a v obcích Vinary, Starý Bydžov, Skřivany, Sloupno, Měník, Humburky, Nepolisy, Zadražany, Zachrašťany, Lužen n/C, Nová Skřeněř, Stará Skřeněř, Humburky, Prasek, Měník, Barchov.
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Centrum denních služeb Mariánské Lázně o.p.s.
Poskytovatel: Centrum denních služeb Mariánské Lázně o.p.s.
Adresa Skalníkova 519
Mariánské Lázně
35301
Kraj Karlovarský
Kontakt +420354602790, +420354603169, +42035460603171
Datum aktualizace 22. únor 2019
Název Centrum denních služeb Brno
Poskytovatel: Diakonie ČCE - středisko v Brně
Adresa Hrnčířská 27
Brno
60200
Kraj Jihomoravský
Kontakt Hana Prchalová 420 541 248 401
Popis služeb Posláním centra denních služeb je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma. Centrum denních služeb Diakonie ČCE – střediska v Brně je ambulantní sociální služba, poskytována na ul. Hrnčířská č.27. Program centra je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů v mezích jejich možností a zdravotního stavu. Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 16.30 hodin.
Datum aktualizace 20. leden 2017
Název Centrum denních služeb Bezručova
Poskytovatel: Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Adresa Bezručova 4512
Chomutov
430 03
Kraj Ústecký
Kontakt 420 474 686 432
Popis služeb Pečovatelské služby, donáška obědů, doprovod, dohled nad dospělým občanem od 6,00 do 22,00 hodin.
Datum aktualizace 25. květen 2018
Název Centrum denních služeb - Světlanka
Poskytovatel: Charita Svitavy
Adresa Jungmanova 6
Svitavy
568 02
Kraj Pardubický
Kontakt 731 646 945
Popis služeb Centrum denních služeb pro seniory (dříve Domovinka) s kapacitou 10 míst. Komplexní péče o seniory v době zaměstnání pečujících rodinných příslušníků. Služby: doprava uživatelů, pomoc při přepravě, stravování, pomoc při úkonech osobní hygieny, aktivizační programy.
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Centrum denních služeb - Rakovník
Poskytovatel: Pečovatelská služba Rakovník
Adresa Wintrovo nám. 1903
Rakovník II
269 01
Kraj Středočeský
Kontakt 420 313 516 777
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace 15. leden 2020
Název Centrum denních služeb "Domovinka" Oáza
Poskytovatel: Městské středisko sociálních služeb OÁZA
Adresa T. G.Masaryka 1424
Nové Město nad Metují
54901
Kraj Královéhradecký
Kontakt 420 491 470 476
Popis služeb Nejčastěji nás navštěvují klienti z Nového Města nad Metují a okolí.
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Centrum denních služeb
Poskytovatel: Městský ústav sociálních služeb Klatovy
Adresa Podhůrecká 815/3
Klatovy
339 01
Kraj Plzeňský
Kontakt 420 373 711 803
Popis služeb Dení stacionář otevřen po-pá od 7:00 do 16:00 možnost se domluvit i do 17:00.
Platby dle vyhlášky
Datum aktualizace 19. březen 2018
Název Centrum celoživotního vzdělávání - Kulturní dům Vltavská
Poskytovatel: Centrum celoživotního vzdělávání - Kulturní dům Vltavská
Adresa Bubenská 1
Praha 7
17000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Ing. Dana Steinová – vedoucí Centra celoživotního vzdělávání 420 220 879 683
Popis služeb Centum celoživotního vzdělávání sdružuje dva úspěšné dlouhodobě existující programy a to Nabídkový kurz oborů U3V a Univerzitu volného času a rozšiřuje nabídku o nové „Centrum zdravého stárnutí“ a experimentální „Univerzitu pro prarodiče a vnoučata“. Kurzy trénování paměti.
Datum aktualizace
Sbalit