Druhy demence a bolest II

Kognitivní porucha a projevy dyskomfortu a bolesti. Principy paliativní péče při Alzheimerově nemoci. Souvislosti zdravotního stavu a chování II.

(akreditace MPSV č. A2020/0488-SP/PC/VP)

Paliativní péče je širší koncept než prostý souhrn úlevy od symptomů. Na konkrétním dobře srozumitelném příkladu vnímavosti k bolesti je podporováno porozumění týmu sociální služby této oblasti. Jak bolest rozpoznat u těch, kteří komunikují verbálně jen málo nebo vůbec? Jak podpořit pohodu uživatelů služby, i těch, kteří čelí závažným nemocem včetně Alzheimerovy nemoci? Jak podpořit účastníky – členy pečujícího týmu?

Vzdělávací program je koncipován jako rozšiřující k akreditovaném programu „Druhy demence, porozumění projevům, vliv bolesti, možnosti řešení. Souvislosti zdravotního stavu a chování I.“ a staví na zkušenosti a zážitku účastníků z prvního kurzu. Podporuje porozumění souvislosti mezi bolestí, poruchami chování a deliriem u lidí s demencí či jiným onemocněním limitujícím verbální vyjadřování. Formou workshopu seznamuje účastníky s technikami nonverbální a verbální komunikace o bolesti s uživateli služby, včetně opory škál PAINAD a MOBID (škála bolesti u demence). Lektorka České alzheimerovské společnosti a geriatrická lékařka pracuje se zkušeností účastníků vzdělávacího programu v kontextu doporučení mezinárodního White paper on palliative care in dementia, a české publikace Paliativní péče v rezidenčních službách.

Cílové kompetence absolventů

Absolventi kurzu budou schopni porozumět souvislosti mezi bolestí, poruchami chování a deliriem u lidí s demencí či jiným onemocněním limitujícím verbální vyjadřování. Budou umět rozpoznat změny projevů chování, jako jsou zhoršení stavu, zmatenost, neklid, hlučnost, dezorientace, agresivita, autoagresivita.

Dále se naučí uplatňovat techniky nonverbální a verbální komunikace o bolesti s uživateli služby, pozorovat a zaznamenávat příznaky bolesti u uživatelů pomocí testů PAINAD a MOBID (škála bolesti u demence).

Absolvent kurzu bude umět formulovat a předávat informace o potřebách klientů zejména při projevech dyskomfortu, bolesti a deliria, naslouchat ostatním členům týmu a individuálně plánovat multidisciplinární péči za použití nefarmakologických přístupů.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Hana Vaňková
 • Cena kurzu: 1 500 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci
 • Vstupní požadavky na účastníka kurzu: pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách je podmínkou účasti v kurzu absolvování základního kurzu Druhy demence, porozumění projevům, vliv bolesti, možnosti řešení. Souvislosti zdravotního stavu a chování I.
 • Maximální počet účastníků:12
 • Osvědčení:získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Program kurzu

 1. Bolest ve stáří. Principy paliativní péče.
 2. Nejčastější příčiny bolesti. Jak o bolesti komunikujeme?
 3. Syndrom demence či jinak limitovaná verbální komunikace – a dyskomfort
 4. Rozpoznání bolesti – workshop
 5. Komunikace o bolesti a dyskomfortu – s klientem, rodinou a v týmu
 6. Principy paliativní péče při Alzheimerově nemoci
 7. Kazuistiky, souhrn vzdělávacího programu

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.